Γενικοί Όροι Χρήσης Διαγωνισμών

Οροι διεξαγωγής του ραδιοφωνικού παιχνιδιου "LOVE RADIO QUIZ"

 

Α. Γενικά

1. Ο Πάροχος: Η εταιρία με την επωνυμία "ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ." και με τον διακριτικό τίτλο "MEDIATEL S.A." είναι ανώνυμη εταιρία με μόνιμη εγκατάσταση (έδρα) στην ελληνική επικράτεια – όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του Ν. 4172/2013 – και συγκεκριμένα στην Αθήνα, Λ. Κηφισίας 125-127, Τ.Κ. 11524 και πραγματικά εκμεταλλεύεται και παρέχει το ραδιοφωνικό παιχνίδι που περιγράφεται στους παρόντες όρους.

2. Η "MEDIATEL S.A." δεν βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ούτε είναι προβληματική επιχείρηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 2.1 σημεία 9,10 και 11 των Κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2004/C/244/02 για τον ορισμό της Προβληματικής Επιχείρησης. Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση και εκπροσωπούν νόμιμα τον Πάροχο δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα ούτε σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής. Επίσης, δεν είναι υπόδικοι ούτε έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα, έστω και εάν το αδίκημα παραγράφηκε, για τα ανωτέρω εγκλήματα. Ο Πάροχος φροντίζει ώστε τα παραπάνω να συντρέχουν σε κάθε πρόσωπο με το οποίο συμβάλλεται για τη διεξαγωγή ή/και προβολή του παιχνιδιού.

3. Ο Πάροχος οργανώνει και εκμεταλλεύεται το ραδιοφωνικό παίγνιο διαδραστικού περιεχομένου με τίτλο "LOVE RADIO QUIZ" σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα στην υπ’ αριθ. 93/2/28.1.2014 απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) "Γενικές αρχές και κανόνες διεξαγωγής των τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω ραδιοτηλεοπτικών και τηλεπικοινωνιακών μέσων”, το οποίο μεταδίδεται από ραδιοφωνικές εκπομπές ψυχαγωγικού ή/και ενημερωτικού χαρακτήρα και καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας στον ραδιοφωνικό σταθμό "LOVE 97,5 FM" με επωνυμία " LOVE RADIO BROADCASTING S.A"  και διακριτικό τίτλο "LOVE 97,5 FM" και περιγράφεται στους παρόντες όρους.

4. Ο Πάροχος υπέβαλλε στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) τη Δήλωση Αποδοχής, η οποία προβλέπεται από τη διάταξη του εδαφίου α' της παραγράφου 6 του Άρθρου 53 του ν. 4002/2011(Α180), όπως ισχύει, αποδέχεται δε τις Γενικές Αρχές και Κανόνες Διεξαγωγής των Τυχερών Παιγνίων, όπως ορίζονται στην υπ’ αριθ. 93/2/28.1.2014 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. "Γενικές αρχές και κανόνες διεξαγωγής των τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω ραδιοτηλεοπτικών και τηλεπικοινωνιακών μέσων”, σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 6 του ν. 4002/2011, όπως ισχύει (εφεξής “η Απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.”).

5. Εντός επτά (7) ημερών από την υποβολή της Δήλωσης Αποδοχής, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Ε.Π. τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10  της Απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. στοιχεία του παιχνιδιού (σχετικός κωδικός, ημερομηνία δημοσίευσης, το όνομα του παιχνιδιού, η επωνυμία του Παρόχου και οι Όροι Διεξαγωγής του παιχνιδιού). Οι όροι διεξαγωγής του παιχνιδιού δημοσιεύονται και στην ιστοσελίδα της Παρόχου (www.mediatel.gr), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 της Απόφασης.

6. Ο Πάροχος, εφόσον αρθεί η αναστολή ισχύος του άρθρου 9 της Απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. για το μεταβατικό διάστημα της παραγράφου 6 του άρθρου 35 του ν. 4223/2013, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 της Απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., θα αποδίδει τα δικαιώματα του Δημοσίου σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 50 παράγραφος 5 του ν.4002/2011 (Α 180) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του φόρου στα κέρδη των Παικτών, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις.

7. Στο παιχνίδι έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι χρήστες υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα, ως ο Νόμος ορίζει και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού (όπως για παράδειγμα εθισμένοι στα εν λόγω παίγνια)

β) Ακροατές που αποδεδειγμένα χρησιμοποιούν αθέμιτες πρακτικές, μέσω των οποίων αποκτούν παράνομο πλεονέκτημα έναντι των άλλων ακροατών

γ) Εργαζόμενοι ή απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στις εταιρείες παραγωγής (πάροχο παιγνίου και ραδιοφωνικούς σταθμούς), καθώς και σύζυγοι και συγγενείς αυτών του πρώτου και δεύτερου βαθμού.

8. Αν κάποιος Νικητής αρνηθεί το έπαθλο για οποιονδήποτε λόγο ή αν εμπίπτει στις προϋποθέσεις της παραπάνω παραγράφου, χάνει το δικαίωμα στο έπαθλο.    

 

Β. Γενική περιγραφή του παιχνιδιού

1. Το "LOVE RADIO QUIZ" είναι ένα διαδραστικό ραδιοφωνικό παιχνίδι, που διεξάγεται σε πραγματικό (παρόντα) χρόνο ("real time" – "ζωντανό"). Απαρτίζεται από ερωτήσεις ή γρίφους γνώσεων, τους οποίους πρέπει να επιλύσουν οι ακροατές και από κλήρωση ακροατών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο παιχνίδι.

2. Το παιχνίδι διεξάγεται με τη συμμετοχή φυσικού προσώπου (των ραδιοφωνικών παραγωγών των ραδιοφωνικών εκπομπών του σταθμού) σε δυο (2) διακριτές φάσεις. Το αποτέλεσμα της πρώτης φάσης (α’ φάσης) του παιχνιδιού βασίζεται στη γνώση των συμμετεχόντων και το αποτέλεσμα της εξαρτάται αποκλειστικά και μόνον από τις γνώσεις των συμμετεχόντων και ειδικότερα αφορά στην σωστή απάντηση/επίλυση των ερωτήσεων/γρίφων του παιχνιδιού σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στους παρόντες όρους. Η δεύτερη φάση (β’ φάση) αποτελείται από κλήρωση, το αποτέλεσμα της οποίας βασίζεται εξ’ολοκλήρου στην τυχαιότητα.

3. Η χρονική περίοδος διεξαγωγής του παιχνιδιού κατά την οποία ολοκληρώνεται η διαδικασία των δυο (2) ανωτέρω φάσεων αυτού, συνιστά έναν κύκλο του παιχνιδιού. Επισημαίνεται ότι η β’ φάση έπεται της α’ φάσης του παιχνιδιού. Το παιχνίδι λήγει όταν ολοκληρωθεί ένας πλήρης κύκλος παιχνιδιού, μετά την παρέλευση του οποίου δεν ακολουθεί επόμενος νέος κύκλος.

4. Οι ακροατές που επιθυμούν να λάβουν μέρος (συμμετέχουν) στο παιχνίδι, δηλαδή να συνδεθούν μέσω του Παρόχου με τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς για να διεκδικήσουν το έπαθλο, οφείλουν να γνωρίζουν τους παρόντες όρους και το κόστος συμμετοχής τους στο παιχνίδι. Οι ακροατές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο παιχνίδι, θα πρέπει να στείλουν γραπτό μήνυμα  (SMS) κενό την απάντηση τους (στην ερώτηση του διαγωνισμού) στους εκάστοτε πενταψήφιους αριθμούς υψηλής χρέωσης που ανακοινώνονται προφορικά από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς, εντός των χρονικών ορίων των ραδιοφωνικών εκπομπών στις οποίες φιλοξενείται το παιχνίδι. Συγκεκριμένα, η χρέωση για κάθε γραπτό μήνυμα (SMS) στους πενταψήφιους αριθμούς που εξυπηρετούν το παιχνίδι, αναφέρεται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα:

 

Εντολή SMS & 5 ψήφιος αριθμός


Κόστος χρέωσης/συμμετοχής ανά sms
love στο 19600 1,36€/sms με ΦΠΑ & τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει
love στο 19619 0,34€/sms με ΦΠΑ & τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει
love στο 19699 2,75 €/sms με ΦΠΑ & τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει
97,5 στο 19600 1,36€/sms με ΦΠΑ & τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει
97,5 στο 19619 0,34€/sms με ΦΠΑ & τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει
97,5 στο 19699 2,75 €/sms με ΦΠΑ & τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει
ΠΡ στο 19600 1,36€/sms με ΦΠΑ & τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει
ΠΡ στο 19619 0,34€/sms με ΦΠΑ & τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει

 

Η ακριβής τιμή χρέωσης ανά συμμετοχή στο παιχνίδι ανακοινώνεται κάθε φορά που τίθεται σε γνώση του κοινού το όνομα του παιχνιδιού και σε κάθε μήνυμα, το οποίο ρητώς διευκρινίζεται ότι είναι δωρεάν, που στέλνει ο Πάροχος στον συμμετέχοντα/παίκτη. Συμπληρωματικά, ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Παρόχου www.mediatel.gr μαζί με τους Όρους διεξαγωγής του παιχνιδιού για την ευχερή ενημέρωση του κοινού. Οι ως άνω περιγραφόμενοι πενταψήφιοι αριθμοί μπορούν να αντικαθίστανται με άλλους αριθμούς, καθώς και το αναφερόμενο κόστος χρέωσης μπορεί να αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τα ισχύοντα τιμολόγια των εταιρειών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Στην περίπτωση αυτή, οι νέοι αριθμοί καθώς και οι τυχόν αλλαγές στις χρεώσεις θα γνωστοποιούνται εγκαίρως τόσο μέσω της εκάστοτε ραδιοφωνικής εκπομπής του σταθμού όσο και μέσω της ιστοσελίδας του Παρόχου. Η χρέωση αυτή αποτελεί το αντίτιμο/κόστος της υπηρεσίας για τον συμμετέχοντα και αφορά στην επικοινωνία του με τον Πάροχο, μέσω του οποίου συμμετέχει στο διαγωνισμό δίνοντας την απάντηση στην ερώτηση/ γρίφο προκειμένου να συμμετάσχει στην κλήρωση για το εκάστοτε έπαθλο, σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Στην παραπάνω χρέωση δεν συμπεριλαμβάνονται τυχόν έξοδα αποστολής του επάθλου στον νικητή, καθώς και φόροι, τέλη, επιβαρύνσεις που απορρέουν από το δικαίωμα κυριότητας επί του επάθλου. Το ποσό της χρέωσης ανά συμμετοχή στο παιχνίδι αναφέρεται καθαρά και αναλυτικά από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς του σταθμού, καθ’ όλη τη διάρκεια προώθησης του παιχνιδιού μέσω των ραδιοφωνικών εκπομπών σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά την διάρκεια των εκπομπών. Όποιος ακροατής δεν κατανοεί πλήρως τους Όρους διεξαγωγής του παιχνιδιού ή δεν συμφωνεί με αυτούς, δεν θα πρέπει να συμμετάσχει στο παιχνίδι.

5. Ο Πάροχος προκηρύσσει το έπαθλο (διαφόρων ειδών προϊόντα, υπηρεσίες ή/και χρηματικό έπαθλο) που αντιστοιχεί στην ορθή απάντηση κάθε προβαλλόμενης ερώτησης, το οποίο και αποδίδει στον νικητή, εκείνον δηλαδή που θα επιτύχει να απαντήσει σωστά στο συγκεκριμένο ερώτημα και στην συνέχεια έχει κληρωθεί μεταξύ των συμμετεχόντων που απάντησαν σωστά στο συγκεκριμένο ερώτημα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους παρόντες Όρους διεξαγωγής παιχνιδιού. Το έπαθλο που αντιστοιχεί στην ορθή απάντηση κάθε προβαλλόμενου ερωτήματος και στην επιτυχή κλήρωση, ισχύει είτε μέχρι τη λήξη διεξαγωγής της κλήρωσης είτε μέχρι την απόσυρση του ερωτήματος, εφόσον κανένας δεν συμμετείχε στο προβαλλόμενο παιχνίδι ή δεν απάντησε στο ερώτημα μέχρι την ώρα λήξης του παιχνιδιού, όπως ανακοινώνεται από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς λίγο πριν την λήξη της εκάστοτε ραδιοφωνικής εκπομπής του σταθμού στην οποία φιλοξενείται το παιχνίδι.. Ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να προσαυξήσει το έπαθλο που ήδη προκηρύχθηκε για την ορθή απάντηση επί συγκεκριμένου ερωτήματος με πρόσθετα έπαθλα-προϊόντα ή/και με πρόσθετο χρηματικό ποσό, υπό τον όρο ότι δεν επιφέρεται οποιαδήποτε αλλαγή, ούτε δημιουργούνται πρόσθετες δαπάνες στους συμμετέχοντες. Σε αυτήν την περίπτωση, εφόσον ένας παίκτης απαντήσει ορθά στο ερώτημα και κληρωθεί, δικαιούται να λάβει και το πρόσθετο έπαθλο που προκηρύχθηκε με αυτόν τον τρόπο.

6. Οι ακροατές και γενικά κάθε ενδιαφερόμενος μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Πάροχο για θέματα που αφορούν το παιχνίδι, στον τηλεφωνικό αριθμό αστικής χρέωσης 2142148020. Επίσης, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να θέτει ερωτήματα και να ζητά περαιτέρω διευκρινήσεις ή πληροφορίες σχετικά με το παιχνίδι και με την συμμετοχή σε αυτό, με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) στην διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή με αποστολή ταχυδρομικής επιστολής στην διεύθυνση του Παρόχου.

7. Πληροφορίες για το περιεχόμενο του παιχνιδιού, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα έπαθλα, παρέχονται από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς του σταθμού κατά τη διάρκεια μετάδοσης των ραδιοφωνικών εκπομπών. Οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί ανακοινώνουν ότι πρόκειται για Τυχερό παίγνιο και ενημερώνουν τους ακροατές τόσο πριν την συμμετοχή τους στο παιχνίδι, όσο και κατά τη διάρκεια της εκπομπής σχετικά με το σύνολο των παραγόντων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν την απόφαση τους να συμμετάσχουν, σύμφωνα με τις Γενικές Αρχές και Κανόνες Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων που διεξάγονται μέσω ραδιοτηλεοπτικών και τηλεπικοινωνιακών μέσων και ιδίως για:

α) το κόστος συμμετοχής με τρόπο σαφή που δεν επιδέχεται αμφίσημες ή πολυσήμαντες ερμηνείες

β) την απαγόρευση συμμετοχής ανηλίκων.

γ) την ύπαρξη γενικών όρων του παιχνιδιού και των προϋποθέσεων συμμετοχής, καθώς και πως μπορούν να λάβουν γνώση αυτών οι ενδιαφερόμενοι.

δ) το δεδομένο ότι κάθε συμμετοχή δεν οδηγεί πάντοτε στις επόμενες φάσεις του παιχνιδιού.

ε) τον χρόνο ανακοίνωσης της λύσης του παιχνιδιού.

στ) τη λύση του παιχνιδιού μετά τη λήξη του αντίστοιχου κύκλου.

ζ) τη διαδικασία επιλογής των Παικτών με τρόπο σαφή, κατανοητό και επαρκή, συμπεριλαμβανομένων τυχών παραλλαγών του παιχνιδιού.

η) τις πιθανότητες που έχουν οι συμμετέχοντες να κληρωθούν και όπου είναι δυνατόν τις συνθήκες που επιτρέπουν την εκτίμηση των πιθανοτήτων από το κοινό.

θ) ότι κάθε Παίκτης, έχει σε όλη τη διάρκεια του Κύκλου του παιχνιδιού ίδια πιθανότητα επιλογής με κάθε άλλο Παίκτη, καθώς και το γεγονός ότι η χρονική στιγμή κατά την οποία θα επιλεγεί ο Νικητής μεταξύ των Παίκτών που απάντησαν ορθά στην ερώτηση/ γρίφο και άρα συμμετέχουν στην β’ φάση του παιχνιδιού, υπόκειται στην αρχή της τυχαιότητας.

8. Οι παρόντες Όροι διεξαγωγής παιχνιδιού αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Παρόχου www.mediatel.gr. Οι Όροι αυτοί δύνανται να τροποποιούνται με την υποβολή στην Ε.Ε.Ε.Π ανάλογα προσαρμοσμένης Δήλωσης Αποδοχής και των τροποποιημένων Όρων διεξαγωγής του παιχνιδιού σύμφωνα με όσα ορίζουν τα Άρθρα 10 και 11 της Απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π.

 

Γ. Διεξαγωγή του Παιχνιδιού

1. Οι ακροατές που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην εκπομπή και να επιχειρήσουν την επίλυση του ραδιοφωνικού γρίφου όπως περιγράφεται παρακάτω, το δηλώνουν, μετά την έναρξη της εκπομπής και την σχετική πρόσκληση που απευθύνει ο ραδιοφωνικός παραγωγός και κατά την διάρκεια της εκπομπής, στέλνοντας SMS, από κινητό τηλέφωνο, στον πενταψήφιο αριθμό που ανακοινώνεται στον ραδιοφωνικό σταθμό που περιλαμβάνει την εντολή sms κενό την απάντηση στην ερώτηση του διαγωνισμού. Ο πενταψήφιος αριθμός και η εντολή sms αναφέρονται στον όρο Β παράγραφος 4 της παρούσης.

2. Η πρώτη και δεύτερη φάση του παιχνιδιού (α’ και β’ φάση) αποτελούν τον κύκλο του παιχνιδιού. Επίσης, επισημαίνεται ότι όπως προκύπτει και από τα κατωτέρω, κάθε συμμετοχή στην α’ φάση του παιχνιδιού, δεν εξασφαλίζει τη συμμετοχή στη β’ φάση.

3. Το αποτέλεσμα της α’ φάσης είναι αποκλειστικά αποτέλεσμα γνώσης. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, καλούνται να απαντήσουν σωστά σε ερώτημα/γρίφο που θα τους γνωστοποιείται από τον εκάστοτε ραδιοφωνικό παραγωγό. Η α’ φάση του παιχνιδιού έχει συγκεκριμένη ώρα έναρξης και λήξης. Η ώρα έναρξης ορίζεται με την ώρα έναρξης της εκπομπής και η ώρα λήξης του καθορίζεται από τον εκάστοτε παραγωγό. Οι ακροατές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να αποστείλουν γραπτό μήνυμα (SMS) στον ανωτέρω εκάστοτε πενταψήφιο αριθμό υψηλής χρέωσης. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να στείλουν γραπτό μήνυμα σε πενταψήφιο αριθμό υψηλής χρέωσης που θα περιλαμβάνει μία ή περισσότερες εντολές (λεκτικά) που έχουν δοθεί στον ραδιοφωνικό σταθμό και για τις οποίες ενημερώνεται κάθε φορά ο ακροατής, να αφήνουν κενό και να γράψουν την απάντηση τους στην ερώτηση του διαγωνισμού και το ονοματεπώνυμο τους. Διευκρινίζεται ότι συμμετοχές με λάθος ή ημιτελή στοιχεία δεν είναι έγκυρες και δεν θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στη β’ φάση του παιχνιδιού. Επίσης, ο  Πάροχος δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση στην αποστολή και λήψη του SMS από και προς το δίκτυο τηλεφωνίας. Στην περίπτωση δε που κληρωθεί συμμετοχή με λάθος ή ημιτελή στοιχεία, η κλήρωση θα επαναλαμβάνεται έως ότου κληρωθεί έγκυρη συμμετοχή.

Το αποτέλεσμα της β’ φάσης του παιχνιδιού είναι αποκλειστικά αποτέλεσμα τύχης, κατόπιν κλήρωσης. Ο ραδιοφωνικός παραγωγός θα εξηγεί στους συμμετέχοντες τόσο στην έναρξη, όσο και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού τις πιθανότητες που έχουν οι παίκτες να κερδίσουν και όπου αυτό δεν είναι δυνατό, τις συνθήκες που επιτρέπουν την εκτίμηση των πιθανοτήτων από το κοινό. Σε κάθε περίπτωση οι πιθανότητες είναι τουλάχιστον 1/5000 εφόσον οι ακροατές έχουν απαντήσει σωστά στην ερώτηση του διαγωνισμού. Κάθε συμμετέχων που έχει απαντήσει σωστά στην ερώτηση του διαγωνισμού έχει τις ίδιες πιθανότητες να κληρωθεί με κάθε άλλον συμμετέχοντα. Επίσης, διευκρινίζεται ότι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό τεκμαίρεται ότι είναι οι νόμιμοι κάτοχοι ή ότι έχουν την νόμιμη έγκριση ή εξουσιοδότηση του νομίμου κατόχου της κάρτας SIM , που αντιστοιχεί στον αριθμό κλήσης του κινητού με το οποίο έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό. Σε καμία περίπτωση ο Πάροχος δεν ευθύνεται έναντι του νομίμου κατόχου της κάρτας SIM εάν ο συμμετέχων στον διαγωνισμό δεν είναι νόμιμος κάτοχος αυτής ή δεν έχει τη νόμιμη έγκριση ή εξουσιοδότηση του νομίμου κατόχου της.

4. Οι αποστολείς του SMS λαμβάνουν απάντηση σε μήνυμα, το οποίο ρητώς διευκρινίζεται ότι  τους αποστέλλεται δωρεάν, ότι το SMS τους παρελήφθη και ότι συμμετέχουν στη κλήρωση, εφόσον έχουν απαντήσει σωστά στην ερώτηση/ γρίφο και  με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της ανωτέρω παραγράφου. Κάθε γραπτό μήνυμα (SMS) αποτελεί μια αυτοτελή προσπάθεια επιτυχίας στο παιχνίδι και αφορά έναν και μόνο κύκλο του παιχνιδιού. Ο Πάροχος δικαιούται να σταματήσει τη διαδικασία συμμετοχής στην κλήρωση ή/και τη διεξαγωγή της μόνο σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Στην έκτακτη περίπτωση τεχνικού προβλήματος θα ενημερώνονται άμεσα οι ακροατές έτσι ώστε να μην γίνονται άσκοπες αποστολές γραπτών μηνυμάτων (SMS). Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά τη λήξη του διαγωνισμού, τα γραπτά μηνύματα (SMS) που αποστέλλονται δεν παράγουν κανένα αποτέλεσμα σχετικά με την συμμετοχή στο παιχνίδι και τη διεκδίκηση του οποιοδήποτε επάθλου.

5. Οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί ανακοινώνουν προφορικά στους ακροατές το χρονικό διάστημα στο οποίο μπορούν να στέλνουν γραπτό μήνυμα SMS, προκειμένου να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό απαντώντας στην ερώτηση/ γρίφο και να διεκδικήσουν το έπαθλο, εφόσον απαντήσουν σωστά στην ερώτηση/ γρίφο. Επιπρόσθετα, οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί ανακοινώνουν στο κοινό πως ο συμμετέχων που θα απαντήσει σωστά στην ερώτηση του διαγωνισμού συμμετέχει στη κλήρωση για το έπαθλο.

6. Η κλήρωση διεξάγεται μέσω ηλεκτρονικής γεννήτριας τυχαίων αριθμών πιστοποιημένης με το υπ΄ αρ. ITL14371 πιστοποιητικό του ανεξάρτητου εργαστηρίου iTech Labs (πιστοποιημένου με ISO/IEC 17025) που εδρεύει στην Ρώμη της Ιταλίας, οδός Piazza Guglielmo Marconi αρ. 15, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 της απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π.. Όλα τα γραπτά μηνύματα (SMS) που παραλαμβάνονται από ειδική πλατφόρμα διαχείρισης του Παρόχου, αποθηκεύονται με αυτοματοποιημένο τρόπο σε ένα ενιαίο ηλεκτρονικό αρχείο. Κάθε εισερχόμενο γραπτό μήνυμα SMS λαμβάνει αυτομάτως από το σύστημα, τη στιγμή της υποδοχής του στο ηλεκτρονικό αρχείο, έναν μοναδικό κωδικό αριθμό έγκυρης συμμετοχής, σύμφωνα με τη σειρά εισαγωγής του στην πλατφόρμα του Παρόχου. Κατά την διάρκεια του κύκλου, η γεννήτρια παραγωγής τυχαίων αριθμών επιλέγει τυχαία μία από τις εγγραφές συμμετοχών που έχουν προκύψει από τη λήψη των γραπτών μηνυμάτων (SMS) και έχουν καταγραφεί στο ενιαίο ηλεκτρονικό αρχείο του συγκεκριμένου κύκλου διαγωνισμού μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή. Τη στιγμή της ενεργοποίησης της γεννήτριας παραγωγής τυχαίων αριθμών, η υπηρεσία οφείλει να παύει να δέχεται νέα γραπτά μηνύματα SMS για τον συγκεκριμένο κύκλο διαγωνισμού και οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί το ανακοινώνουν, καλώντας το κοινό να σταματήσει κάθε περαιτέρω συμμετοχή στο παιχνίδι. Μόνον τα SMS που έχουν ήδη λάβει κωδικό αριθμό έγκυρης συμμετοχής κατά τη στιγμή της αποθήκευσης τους στο ηλεκτρονικό αρχείο, συμμετέχουν στη κλήρωση.

7. Το αποτέλεσμα της α’ φάσης είναι αποκλειστικά αποτέλεσμα γνώσης. Οι ακροατές που έχουν απαντήσει σωστά στην ερώτηση του διαγωνισμού συμμετέχουν στην β’ φάση. Στην β’ φάση του παιχνιδιού συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν αποστείλει τουλάχιστον ένα γραπτό μήνυμα (SMS) που περιλαμβάνει την απάντηση τους στην ερώτηση καθώς επίσης και το ονοματεπώνυμο τους. Η ερώτηση μπορεί να είναι είτε πολλαπλής επιλογής, είτε ανοιχτής – ελεύθερης απάντησης και θα αφορά σε ερώτημα γενικών γνώσεων. Λίγο πριν την λήξη της εκάστοτε εκπομπής, ανακοινώνεται ο νικητής του διαγωνισμού και εφόσον το επιθυμούν οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί μπορούν να τον καλέσουν και να του ανακοινώσουν ότι κέρδισε είτε στο τηλέφωνο είτε ζωντανά στον αέρα. Στις περιπτώσεις όπου η επικοινωνία με τον νικητή της κλήρωσης δεν είναι εφικτή (δεν απαντά κλπ) τότε οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί καλούν χωρίς χρέωσή τους τον πρώτο επιλαχόντα νικητή της κλήρωσης κ.ο.κ. Το σύνολο των ερωτοαπαντήσεων προεπιλέγονται από την παραγωγή των εκπομπών. Οι ερωτήσεις είναι γενικά κατανοητές και σαφείς. Στην περίπτωση που οι ερωτήσεις επιδέχονται περισσότερες από μια λύσεις / απαντήσεις, αυτές θα γίνονται αποδεκτές, έστω και αν δεν είχαν προβλεφθεί. Μετά την αποθήκευση, πρόσβαση στο αρχείο έχουν μόνο οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί. Την πρόσβαση αυτή την αποκτούν κατά την έναρξη της εκπομπής και την διατηρούν μόνον κατά τη διάρκεια της. Οι ερωτήσεις δεν θα αφορούν αυτονόητα, πασίδηλα και κοινώς γνωστά θέματα, έτσι ώστε να λειτουργεί πραγματικά μία διαγωνιστική διαδικασία.

8. Η πρώτη και δεύτερη φάση (α’ και β’ φάση) του παιχνιδιού αποτελούν τον κύκλο του παιχνιδιού. Το πλήθος των νικητών ανά κύκλο παιχνιδιού δύναται να ποικίλλει και θα ανακοινώνεται εκ των προτέρων από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς του σταθμού, τόσο προφορικά όσο και γραπτά. Επισημαίνεται ότι, όπως προκύπτει και από τα παραπάνω κάθε συμμετοχή στην α’ φάση του παιχνιδιού, δεν εξασφαλίζει την ανάδειξη του συμμετέχοντα σε νικητή της β’ φάσης.

9. Ο Πάροχος του παιχνιδιού έχει μεριμνήσει ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι στη διεξαγωγή του παιχνιδιού (υπάλληλοι και προστιθέντες) να μην είναι σε θέση να γνωρίζουν την ταυτότητα των συμμετεχόντων στη κλήρωση.

10. Διευκρινίζεται ότι μόνη η δήλωση συμμετοχής δε συνεπάγεται ότι ο συμμετέχων κερδίζει κάποιο δώρο.

 

Δ.  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΥΣΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

1. Στο τέλος της β’ φάσης οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί επιβεβαιώνουν ή ανακοινώνουν τη σωστή απάντηση στην ερώτηση του παιχνιδιού και το όνομα του νικητή.

2. Η λύση των ερωτήσεων που απαντήθηκαν δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του παρόχου (www.mediatel.gr ) και διατηρείται αναρτημένη εκεί για τρεις (03) μέρες τουλάχιστον μετά τη λήξη κάθε κύκλου του παιχνιδιού.

 

Ε. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ/ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΑΘΛΟΥ

1. Ο παίκτης που απαντά σωστά στην ερώτηση που έχει θέσει ο ραδιοφωνικός παραγωγός του σταθμού και κληρώνεται σύμφωνα με τους παρόντες όρους, δικαιούται το εκάστοτε έπαθλο που ανακοινώθηκε δημόσια, προφορικά από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς της εκάστοτε εκπομπής ως το έπαθλο για το νικητή σε κάθε κύκλο.

2. Η απόδοση ή/και καταβολή του επάθλου στον δικαιούχο γίνεται σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

Μόλις τελειώσει η β’ φάση, οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί ανακηρύσσουν ως Νικητή τον ακροατή που κληρώθηκε και ανακοινώνουν προφορικά το γεγονός. Στη συνέχεια ο Νικητής ενημερώνεται και τηλεφωνικώς χωρίς χρέωσή του από τον ραδιοφωνικό σταθμό εντός πέντε (5) ημερών για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, όπου θα του ζητηθούν τα πλήρη στοιχεία του και θα κληθεί να παραλάβει το έπαθλο με την επίδειξη ή την αποστολή της Αστυνομικής του Ταυτότητας ή άλλου εγγράφου δια του οποίου διακριβώνεται η ταυτοπροσωπία εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος που εξαρτάται από τη φύση του επάθλου. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν ταυτίζεται με τον νόμιμο κάτοχο της κάρτας SIM του κινητού τηλεφώνου, μέσω του οποίου δηλώθηκε η συμμετοχή στο διαγωνισμό, ο νικητής θα πρέπει να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση του κατόχου, προκειμένου να παραλάβει το έπαθλο. Ειδικά ορίζεται ότι σε περίπτωση που το έπαθλο είναι χρηματικό, θα πρέπει ο δικαιούχος να αποστείλει επιπλέον στον ραδιοφωνικό σταθμό φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου του τραπεζικού του λογαριασμού, ώστε αυτό (το χρηματικό έπαθλο) να κατατεθεί στον εν λόγω τραπεζικό λογαριασμό. Το έπαθλο, είτε πρόκειται για υλικό αγαθό είτε για χρηματικό έπαθλο, αποδίδεται / καταβάλλεται στο Νικητή σε κάθε περίπτωση εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο Νικητής ενημερώθηκε τηλεφωνικώς.

Αποκλειστικώς υπεύθυνος για την κάλυψη των πάσης φύσεως τελών, εξόδων, φόρων  του εκάστοτε επάθλου (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενα τέλη κυκλοφορίας, εισφορές, έξοδα φακέλου, πινακίδων, μεταβίβασης, επιβαλλόμενος φόρος επάθλου) είναι ο Νικητής. Ειδικότερα, όσον αφορά την καταβολή του τυχόν επιβαλλόμενου φόρου επάθλου, ο Νικητής υποχρεούται να τον καταβάλλει στον Πάροχο πριν την παράδοση. Τυχόν άρνηση καταβολής του προβλεπόμενου φόρου επί της αξίας του επάθλου θα επιφέρει την ακύρωση της συμμετοχής του και δικαιούχος του επάθλου θα είναι ο επόμενος επιλαχών νικητής. Σε κάθε περίπτωση το έπαθλο επιλέγεται από τον Πάροχο και δεν μπορεί να επιλεγεί από τον Νικητή.

Η παραλαβή του επάθλου θα γίνεται είτε από την έδρα του ραδιοφωνικού σταθμού είτε εφόσον είναι εφικτό θα αποστέλλεται στην οικία του Νικητή με χρέωση δική του είτε σε περίπτωση που το έπαθλο είναι εισιτήριο από το χώρο όπου θα διεξάγεται κάθε φορά το θέαμα είτε σε περίπτωση που το έπαθλο είναι ταξίδι από το εκάστοτε ταξιδιωτικό γραφείο είτε γενικότερα από το χώρο που λαμβάνει κάθε φορά χώρα ή βρίσκεται το έπαθλο. Σε κάθε περίπτωση ο ραδιοφωνικός παραγωγός θα ανακοινώνει τόσο κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού όσο και κατά την ανακήρυξη του Νικητή τον τρόπο και το χρόνο καταβολής του επάθλου. Η μη προσέλευση του Νικητή για την παραλαβή εντός της ταχθείσης ημερομηνίας οδηγεί στην απώλεια του επάθλου. Το έπαθλο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται.

3. Ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα στοιχεία των νικητών, ρητώς εξαιρουμένου του Αριθμού Δελτίου Ταυτότητος ή Διαβατηρίου και Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) για διαφημιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) 2016/679 και του ν. 4624/2019 περί επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η συμμετοχή στο παιχνίδι συνεπάγεται αυτοδικαίως τη συναίνεση των συμμετεχόντων που αναδείχθηκαν νικητές, στη χρησιμοποίηση των στοιχείων τους, χωρίς να δικαιούνται αντάλλαγμα για την συγκεκριμένη χρήση. Δίνεται η δυνατότητα ανάκλησης της συναίνεσης οποτεδήποτε. 

 

ΣΤ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

 

1. Ο Πάροχος συγκεντρώνει  και διατηρεί για κάθε κύκλο παιχνιδιών για διάστημα δώδεκα (12) μηνών μετά τη Λήξη του Παιγνίου στοιχεία σχετικά με:

α) Τον αριθμό των συνολικών συμμετοχών.

β) Τη συνολική αξία των Επάθλων που αποδόθηκαν στους Νικητές.

γ) Τα ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας των συμμετεχόντων και των νικητών.

2. Ο Πάροχος παρέχει πρόσβαση στην ΕΕΕΠ και στα εντεταλμένα όργανα αυτής, καθώς και σε κάθε άλλη αρμόδια δημόσια αρχή, στα στοιχεία του παιχνιδιού, με τον τρόπο και στον χρόνο που η Αρχή θα ζητήσει.

3. Ο Πάροχος εξασφαλίζει πως κάθε υπεργολάβος, με τον οποίο συμβάλλεται για τη διεξαγωγή η/και την προβολή του παιχνιδιού, θα παρέχει στην ΕΕΕΠ και τα εντεταλμένα αυτής όργανα- καθώς και σε κάθε άλλη αρμόδια δημόσια αρχή-πρόσβαση σε εγκαταστάσεις και στοιχεία, σχετικά με το παιχνίδι, με τον τρόπο και στον χρόνο που η Αρχή θα ζητήσει.

4. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προβεί σε έλεγχο των στοιχείων των Νικητών, εφόσον το ζητήσει μέσα σε δέκα πέντε (15) μέρες από την πραγματοποίηση του σχετικού παιχνιδιού. Μετά την πάροδο του ως άνω χρονικού διαστήματος, ο Πάροχος δεν υποχρεούται να παραθέσει τα στοιχεία προς έλεγχο. Για λόγους που σχετίζονται με την τήρηση των αρχείων Προσωπικών Δεδομένων, διατηρεί το δικαίωμα να τα καταστρέφει ανά τακτά χρονικά διαστήματα, υπό την επιφύλαξη στοιχείων που ενδεχομένως πρέπει να τηρούνται για φορολογικούς ή άλλους λόγους.

5. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντα δήλωση συναίνεσης κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) 2016/679, του ν. 4624/2019 και του ν. 3471/2006, όπως ισχύουν σήμερα, για την τήρηση των στοιχείων του και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Παιχνιδιού καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με αυτό. Ενημερώνουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανένα άλλο σκοπό πέρα από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό και την ταυτοποίηση των Νικητών. Η επεξεργασία, αποθήκευση και καταστροφή τους θα γίνεται τηρώντας τα προβλεπόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας. Ανά πάσα στιγμή κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, ανάκλησης της συναίνεσης, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στον Πάροχο. Μόνο τα δεδομένα του Νικητή θα διαβιβάζονται από τον Πάροχο στον ραδιοφωνικό σταθμό.  Από τη στιγμή που τα στοιχεία του Νικητή ληφθούν από το ραδιοφωνικό σταθμό, ο ραδιοφωνικός σταθμός καθίσταται Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του Νικητή, καθώς επίσης και των δεδομένων που λαμβάνει για την απόδοση των επάθλων στον Νικητή, όπως περιγράφονται στην παρ. Ε του παρόντος. Κατά το στάδιο της επιβεβαίωσης των νικητών, τα στοιχεία ταυτότητας θα τηρούνται μέχρι την παράδοση των Δώρων κατά τα ανωτέρω και θα διατηρούνται σύμφωνα με τη ισχύουσα νομοθεσία.

Ζ. Γενικοί κανόνες διεξαγωγής του παιχνιδιού

1. Στην  πρώτη (α’) φάση, εκείνη της απάντησης της ερώτησης (ερωτήματος), δεν θα υπεισέρχεται τυχερό στοιχείο, δηλαδή ο παράγων της τυχαιότητας (κλήρωση), για τον προσδιορισμό του επιπέδου δυσκολίας των ερωτήσεων.

2. Δεν θα γίνεται κανενός είδους δήλωση η οποία είναι εσφαλμένη ή αντιφατική ή η οποία είναι ικανή να παραπλανήσει ιδίως σχετικά με τη διάρκεια του παιχνιδιού, το έπαθλο αυτού, τη λογική επίλυσής του, τον αριθμό των συμμετεχόντων, της διαδικασίας επιλογής των συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας/ πιθανότητας να επιλεγεί κανείς, το βαθμό δυσκολίας του παιχνιδιού, καθώς και τους γενικούς όρους συμμετοχής σε αυτό.

3. Δεν θα υπάρξουν αλλαγές κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του παιχνιδιού κυρίως μέσω της τροποποίησης των κανόνων του παιχνιδιού, της προσποίησης της ύπαρξης περισσότερων ή λιγότερων συμμετεχόντων, ή υπό τη μορφή των παρεμβάσεων στη διαδικασία επιλογής των συμμετεχόντων, της τροποποίησης της λύσης του παιχνιδιού ή της μείωσης του επάθλου. Ιδίως δεν θα τροποποιούνται οι κανόνες και δεν θα παροτρύνεται το κοινό με την αιτιολογία ότι υφίσταται πίεση χρόνου.

4. Το κοινό δεν θα προτρέπεται σε επαναλαμβανόμενη συμμετοχή στο παιχνίδι δεν θα τίθεται κανένα ιδιαίτερο κίνητρο για επαναλαμβανόμενη συμμετοχή στο παιχνίδι. Ειδικότερα δεν θα τίθενται κίνητρα, όπως:

α) Η σύγκριση ανάμεσα στο κόστος συμμετοχής και το σύνολο του κέρδους.

β)Υποδείξεις για αυξημένες πιθανότητες κέρδους σε περίπτωση πολλαπλής συμμετοχής.

γ) Η παρουσίαση του επάθλου ως λύση για τις προσωπικές οικονομικές ανάγκες και δυσκολίες.

δ) Εκπτώσεις που συνιστούν κίνητρο για πολλαπλή συμμετοχή.

5. Το παιχνίδι διεξάγεται σε πραγματικό (παρόντα) χρόνο (real time) με τη συμμετοχή φυσικού προσώπου (ραδιοφωνικών παραγωγών), δηλαδή το παιχνίδι διεξάγεται "ζωντανά", κατά δε την διάρκειά της διεξαγωγής του δεν διακόπτεται, εκτός αν την διακοπή καταστήσουν αναγκαία στον ραδιοφωνικό σταθμό που την προβάλλει έκτακτα γεγονότα, για τα οποία αυτός οφείλει να ενημερώσει αμέσως τους ακροατές. 

 

Η. ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Η συμμετοχή στο παιχνίδι σημαίνει αυτοδικαίως την αποδοχή όλων των παρόντων Όρων Διεξαγωγής και συνεπάγεται την πλήρη γνώση και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων, παραιτούμενου του Συμμετέχοντα από την προσβολή της εγκυρότητας των παρόντων Όρων και από τη διεκδίκηση οιασδήποτε αποζημιώσεως εξ αυτού του λόγου.

2. Οι Συμμετέχοντες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους και τη συμμετοχή τους στο Παιχνίδι. Μετά τη Λήξη του Παιχνιδιού καθώς και της παράδοσης των Δώρων, κάθε υποχρέωση της "Mediatel S.A." παύει να υφίσταται.

3. Οι παρόντες Όροι Διεξαγωγής του παιχνιδιού έχουν κατατεθεί στην Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π), στην οποία και θα κατατίθεται κάθε τυχόν τροποποίησης τους.

4. Η μετάδοση του Παιχνιδιού από τον ραδιοφωνικό σταθμό "LOVE 97,5 FM" έχει συμφωνηθεί να αρχίσει την 1/09/2020 και η διεξαγωγή του θα διαρκέσει μέχρι τις 31/12/2021, οπότε και θα λήξει.

Tags